Treći regionalni okrugli sto: Vatrostalstvo, procesna industrija, nanotehnologije i nanomedicina
“ROSOV PINN 2017”
Beograd, Srbija, 1-2. jun 2017.

Treći regionalni okrugli sto „Vatrostalstvo, procesna industrija, nanotehnologije i nanomedicina“
fokusiran je na povezivanje različitih vrsta nanotehnologija sa konvencionalnim tehnologijama u
vatrostalstvu i procesnoj industriji. Nanotehnologije nisu samo prisutne u savremenim high tech
tehnologijama, nego i na različite načine u svim klasičnim tehnologijama primenjenim u procesnoj
industriji i vatrostalstvu, dajući materijalima potpuno nove mehaničke i korozione karakteristike.